واحد فضای سبز

slide-2feca5b

شرح وظائف:

  • حفظ ونگهداری فضای سبز موجود درشهر شامل میادین ،رفوژها، پارک های محلی و اشجار .
  • توسعه فضای سبز بنا به نیاز شهر و استفاده ازدرخت ـ درختچه ها و سایر گل های زینتی متناسب با اقلیم منطقه و شهر در فصول مختلف
  • پیش بینی توسعه سرانه فضای سبز و پارک های محلی .
  • آبیاری ـ هرس و سمپاشی بموقع درختان و فضای سبز شهر .
  • تقسیم کار مناسب و نظارت بر کارگران واحد مربوطه .
  • تلاش جهت خودکفایی گل و گیاه مصرفی سالیانه برای شهر.
  • تلاش جهت صرفه جویی از مصرف آب و استفاده از روش های نوین آبیاری
  • همکاری و هماهنگی دائمی با واحد روابط عمومی جهت تهیه مستندات لازم از عملکرد روزانه فضای سبز.
  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل.

*******