سایت رسمی شهرداری ورزنه

info@varzaneh.ir

varzaneh-arm-w-250

المان پست گرید

✅ جلسه گرامیداشت #هوای_پاک

✅ جلسه گرامیداشت #هوای_پاک

دومین جلسه رفع مشکلات پارکینگ کامیون شهرداری

دومین جلسه رفع مشکلات پارکینگ کامیون شهرداری

«هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی»

«هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی»

✅ جلسه گرامیداشت #هوای_پاک

✅ جلسه گرامیداشت #هوای_پاک

دومین جلسه رفع مشکلات پارکینگ کامیون شهرداری

دومین جلسه رفع مشکلات پارکینگ کامیون شهرداری

«هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی»

«هوای پاک، حقوق عامه، اراده ملی»

✅ مانور رفع سد معبر خیابان شهید بهشتی با همکاری نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری ورزنه

✅ مانور رفع سد معبر خیابان شهید بهشتی با همکاری نیروی انتظامی و اجراییات شهرداری ورزنه