نصب پایه چراغ پارکی در پارک ملت مسکن مهر

نصب پایه چراغ پارکی در پارک ملت مسکن مهر

🔰به درخواست اهالی مسکن مهر شهر ورزنه پایه چراغ پارکی در پارک ملت مسکن مهر نصب و روشنایی این مجموعه توسط شهرداری تامین شد

🔸با هدف بهبود وضعیت سیمای شبانه بوستانهای سطح شهر وبا توجه به درخواست شهروندان مبنی بر تامین روشنایی پارک ملت مسکن مهر، پایه چراغ های پارکی در پارک و پیاده روهای آن نصب شد و روشنایی پارک و پیاده رو های آن تامین گردید.

🌐 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورزنه