سلام ، به سایت شهرداری ورزنه  خوش آمدید.

ورزنه ، بلوار شهرداری ، شهرداری ورزنه
ایران ، اصفهان

بایگانی پروژه ها - شهرداری ورزنه

پروژه حمل و نقل و ترافیک

پروژه حمل و نقل و ترافیک

اهداف طرح: متن موقعیت جغرافیایی طرح: متن پیمانکار اصلی: متن  فعالیت های اجرایی طرح: متن زمانهای کلیدی طرح: متن ...
پروژه فضا سبز

پروژه فضا سبز

اهداف طرح: متن موقعیت جغرافیایی طرح: متن پیمانکار اصلی: متن  فعالیت های اجرایی طرح: متن زمانهای کلیدی طرح: متن ...
پروژه خدمات شهری

پروژه خدمات شهری

اهداف طرح: متن موقعیت جغرافیایی طرح: متن پیمانکار اصلی: متن  فعالیت های اجرایی طرح: متن زمانهای کلیدی طرح: متن ...
پروژه عمرانی

پروژه عمرانی

اهداف طرح: متن موقعیت جغرافیایی طرح: متن پیمانکار اصلی: متن  فعالیت های اجرایی طرح: متن زمانهای کلیدی طرح: متن ...
پروژه معماری و شهر سازی

پروژه معماری و شهر سازی

اهداف طرح: متن موقعیت جغرافیایی طرح: متن پیمانکار اصلی: متن  فعالیت های اجرایی طرح: متن زمانهای کلیدی طرح: متن ...
پروژه عمرانی ۲

پروژه عمرانی ۲

اهداف طرح: متن موقعیت جغرافیایی طرح: متن پیمانکار اصلی: متن  فعالیت های اجرایی طرح: متن زمانهای کلیدی طرح: متن ...