المان پست گرید

ادامه مطلب
در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، نصب سایه بان های این پروژه توسط شهرداری ورزنه در حال انجام است.

در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، نصب سایه بان های این پروژه توسط شهرداری ورزنه در حال انجام است.

#گزارش_خدمت #شهرداری_ورزنه #پروژه_عمران #بازار_روز ✍در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، نصب سایه بان های ...
احداث ساختمان خدمات در آتش نشانی شهرداری ورزنه

احداث ساختمان خدمات در آتش نشانی شهرداری ورزنه

در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، نصب سایه بان های این پروژه توسط شهرداری ورزنه در حال انجام است.

در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، نصب سایه بان های این پروژه توسط شهرداری ورزنه در حال انجام است.

ادامه فعالیت عمرانی در پارک بانوان

ادامه فعالیت عمرانی در پارک بانوان

احداث ساختمان خدمات در آتش نشانی شهرداری ورزنه

احداث ساختمان خدمات در آتش نشانی شهرداری ورزنه

در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، نصب سایه بان های این پروژه توسط شهرداری ورزنه در حال انجام است.

در ادامه عملیات احداث پارک و بازار روز شهر ورزنه، نصب سایه بان های این پروژه توسط شهرداری ورزنه در حال انجام است.

ادامه فعالیت عمرانی در پارک بانوان

ادامه فعالیت عمرانی در پارک بانوان

اتمام عملیات بهسازی پیاده رو قسمت شرقی خیابان دکتر بهشتی

اتمام عملیات بهسازی پیاده رو قسمت شرقی خیابان دکتر بهشتی