آگهی های مناقصه و مزایده

ادامه مطلب
مزایده مرحله اول- نوبت اول موضوع: واگذاری امورات مربوط به نگهداری ومدیریت ترمینال شیخ بهایی شهرورزنه

مزایده مرحله اول- نوبت اول موضوع: واگذاری امورات مربوط به نگهداری ومدیریت ترمینال شیخ بهایی شهرورزنه

شهرداری ورزنه به استنادصورتجلسه شماره 7مورخ 1400/7/22شورای اسلامی شهرورزنه وتاییدیه هیات تطبیق شهرستان ورزنه درنظردارد کلیه امورات مربوط ...
ادامه مطلب
آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی

شهرداري ورزنه باستناد مجوز شوراي محترم اسلامي شهر ورزنه در نظر دارد  انجام امورات خدمات شهري و فضاي سبز شهر ورزنه(استان اصفهان) را شامل : ...